معنی حزب الله

معنی و مفهوم حزب الله:

_ هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخوردار است یک عضو از اعضاء حزب الله می باشد و تمامی دستورات این حزب و خط مشی آن را قرآن و اسلام بیان کرده است.

_ این حزب غیر از حزب های متداول امروز دنیاست.

_ امروز تمام مردم ایران در هر سنی که هستند از زن و مرد که با شعارهای اسلامی، مبارزه می کنند جزء حزب الله هستند.


امام خمینی (ره)

۱۹/دی/۱۳۵۷

صحیفه نور جلد ۴ صفحه ۱۹۰


منبع این نوشته : منبع
الله